Posts Tagged ‘testamente Spania’

Bør man opprette et spansk testamente?

januar 8, 2009

Vårt advokatfirma mottar stadig henvendelser fra nordmenn som er usikre på om det bør opprettes et spansk testamente for eiendeler som befinner seg på spansk territorium. Mange frykter at eiendelene vil gå til den spanske stat dersom man ikke har opprettet et testamente. Sistnevnte kan allerede innledningsvis avkreftes, den spanske stat beslaglegger kun avdødes eiendeler i tilfelle det ikke lar seg gjøre å oppspore noen arvinger etter avdøde og det blir søkt i lang tid etter mulige arvinger.

 

Et norsk testamente som omfatter eiendeler i Spania er også gyldig i Spania iht. Haag konvensjonen som er undertegnet både av Norge og Spania. Det er følgelig ingen juridisk nødvendighet å opprette et spansk testamente. Dersom man kun har et norsk testamente som også omfatter eiendeler i Spania, må imidlertid testamentet oversettes til spansk av en autorisert oversetter. Videre kan Notaren hvor skiftet gjennomføres be om at det innhentes et lovsertifikat som bekrefter at det norske testamentet er opprettet iht. norske formkrav. Det er derfor ryddigst og mest kostnadseffektivt å opprette et separat testamente for spanske eiendeler og man kan på denne måten spare arvingene for unødvendige praktiske problemer i forbindelse med skifteoppgjøret i Spania. Dersom man i tillegg har et norsk testamente er det viktig at det ikke er motstrid mellom det norske og spanske testamente. Det sist opprettede testamente har forrang ved motstrid.

 

Det spanske testamente undertegnes hos Notar i Spania iht. spanske formkrav. En advokat utarbeider et utkast til testamente iht. klientenes ønsker og de lovkrav som gjelder på området og sender deretter et utkast til Notaren. På dagen for undertegningen møter testator opp personlig sammen med advokaten og testamentet blir gjennomgått i fellesskap. Evt. korrigeringer foretas enkelt av saksbehandlerne hos Notar før testamentet undertegnes. Det kan ikke utstedes fullmakt for undertegning av testamenter, testator må personlig møte opp. Originaltestamentet oppbevares hos Notarkontoret og det sendes en notifikasjon om opprettelsen av testamentet til testamentsregisteret i Madrid. Når det blir aktuelt å gjennomføre arveskiftet kontakter arvingenes advokat testamentsregisteret, og får opplyst hvorvidt det er opprettet testamente og hos hvilken Notar testamentet evt. befinner seg.

 

 

Vårt advokatfirma har bred erfaring med opprettelse av testamenter og artikkelforfatter er både norsk jurist og spansk advokat. Dersom du oppretter et testamente i Spania kan du uten store kostnader redusere arveavgiften betraktelig. Kontakt oss på: dale@lawfirminspain.com, eller + 34 607 659 906

  

 

Reklamer

Spansk arveavgift

januar 8, 2009

                       I denne artikkelen vil vi ta for oss spanske og norske arveavgiftsregler. Artikkelen baserer seg på de generelle arvereglene i Spania. Hver region har i tillegg sin spesiallovgivning og den 3. juni 2008 fikk Andalucía en ny spesiallov vedr. arveavgift som kort vil bli kommentert nedenfor.

 

                        I forbindelse med betaling av arveavgift reises to hovedspørsmål: Når skal det betales arveavgift til Norge og når skal det betales arveavgift til Spania?

 

1.      Når skal det betales arveavgift til Norge?

 

Skatteavtalen mellom Norge og Spania kommer ikke til anvendelse på spørsmål om betaling av arveavgift. Dette spørsmålet avgjøres ut i fra norsk og spansk intern rett.

 

Hovedregelen fremgår av norsk arveavgiftslov § 1: Arveavgift skal betales til Norge dersom arvelater ved sin død var bosatt i Norge eller var norsk statsborger. Det har følgelig ingen betydning i denne sammenheng hvor arvemottakerne var bosatt.

 

Av bestemmelsens 2. ledd fremgår det imidlertid at dersom det kan godtgjøres at avdøde var bosatt i utlandet og at avgift er betalt der skal det ikke betales arveavgift til Norge. Dersom avdøde var bosatt i Spania på dødsfallstidspunktet og arvingene har betalt arveavgift til Spania blir man m.a.o. fritatt fra å betale arveavgift i Norge.

 

Videre er fast eiendom beliggende i utlandet fritatt for arveavgift i Norge når det blir godtgjort at arveavgift er svart til det land der eiendommen befinner seg.

 

Dog skal det alltid betales arveavgift til Norge av fast eiendom beliggende i Norge. Det samme gjelder for selskaper.

 

2.      Når skal det betales arveavgift til Spania?

 

I motsetning til norsk rett er arvemottakers bosted avgjørende for dette spørsmål. Dersom arvemottakerne er skattemessig bosatt i Spania, men avdøde var bosatt i Norge skal det betales arveavgift til Spania av alt man arver etter avdøde (uavhengig av hvor formuen befinner seg). I motsetning til i Norge er ektefeller ikke unntatt fra arveavgift.

 

Eks 1: Nordmann flytter til Spania med familie. Han har barn og ektefelle. Mannen dør og spørsmålet blir hvordan arveavgiften skal beregnes. Både barna og ektefellen må betale arveavgift til Spania etter spanske satser.

 

Eks. 2: Nordmann bosatt i Norge, barn i Spania. Personen bosatt i Norge ønsker å gi forskudd på arv til barna. Forskudd på arv eksisterer ikke i Spania og forskudd på arv slik vi kjenner det fra Norge vil bli sett på som en gave og det påløper arveavgift. I disse tilfeller får man ikke standardfradraget som man får ved arv.

 

Uansett om arvingenes bosted var i Norge eller Spania skal det alltid betales arveavgift til Spania av formue som befinner seg i Spania (eiendom, bil, bankkonto etc)

 

3.      Den spanske arveavgiften, sml. arveavgift Norge

 

Arvereglene er forskjellige i ulike regioner i Spania. Baskerland er for eksempel fritatt fra betaling av arveavgift. Vi tar her for oss de generelle reglene, samt spesiallovgivning for Andalucia.

 

Spansk lov fastsetter at arveavgift skal betales til Spania for eiendeler som befinner seg i Spania uavhengig av avdødes bosted og nasjonalitet. Den spanske arveavgiften ligger noe høyere enn den norske. I Norge ligger arveavgiften på mellom 10 og 30 %, mens prosentsatsen i Spania begynner på 7,65 % og kan teoretisk komme opp i godt over 30 %. Normalt ligger den spanske arveavgiften imidlertid på rundt 20-30 % av arvemassens verdi. 

 

I Spania gis det på tilsvarende måte som i Norge fradrag i arveavgiften for visse arvinger. Livsarvinger i nedstigende linje, yngre enn 21 år kan reduserer beregningsgrunnlaget med 15.956, 87 € pr. arving og i tillegg 3.990, 72 € for hvert år arvingen er yngre enn 21 år. Ektefelle gis også et fradrag på 15.956, 87 €.

 

Arveavgiften skal betales innen 6 måneder fra dødsfallet.

 

Det er fremlagt ulike forslag for å redusere arveavgiften i Spania. Ett av forslagene går bla. ut på at arveavgiften skal falle bort dersom arvingen er avdødes barn og barnet er under 21 år. Denne debatten har pågått en stund og det er uvisst om og når forslaget blir vedtatt.

 

Den 3. juni 2008 ble det vedtatt en ny spesiallov for Andalucía som fastsetter at arvinger i opp- og nedstigende linje blir fritatt fra betaling av arveavgift dersom følgende forutsetninger er oppfylt (lovteknisk sett gis det en reduksjon på 100 %):

 

1.     Både arvelater og arving var bosatt i Spania på dødsfallstidspunktet

2.      Arveavgiftsgrunnlaget er mindre enn 175.000 €

3.      Arvemottaker har en formue som er mindre enn 402.678, 11 €

 

 

Vårt advokatfirma har bred erfaring innenfor arvesaker.

Ved spørsmål kontakt Agnete Dale på e-mail adresse:

dale@lawfirminspain.com

 

Webside: http://www.lawfirminspain.com 

 

.