Posts Tagged ‘hjemmelsovergang Spania’

Spansk arveavgift

januar 8, 2009

                       I denne artikkelen vil vi ta for oss spanske og norske arveavgiftsregler. Artikkelen baserer seg på de generelle arvereglene i Spania. Hver region har i tillegg sin spesiallovgivning og den 3. juni 2008 fikk Andalucía en ny spesiallov vedr. arveavgift som kort vil bli kommentert nedenfor.

 

                        I forbindelse med betaling av arveavgift reises to hovedspørsmål: Når skal det betales arveavgift til Norge og når skal det betales arveavgift til Spania?

 

1.      Når skal det betales arveavgift til Norge?

 

Skatteavtalen mellom Norge og Spania kommer ikke til anvendelse på spørsmål om betaling av arveavgift. Dette spørsmålet avgjøres ut i fra norsk og spansk intern rett.

 

Hovedregelen fremgår av norsk arveavgiftslov § 1: Arveavgift skal betales til Norge dersom arvelater ved sin død var bosatt i Norge eller var norsk statsborger. Det har følgelig ingen betydning i denne sammenheng hvor arvemottakerne var bosatt.

 

Av bestemmelsens 2. ledd fremgår det imidlertid at dersom det kan godtgjøres at avdøde var bosatt i utlandet og at avgift er betalt der skal det ikke betales arveavgift til Norge. Dersom avdøde var bosatt i Spania på dødsfallstidspunktet og arvingene har betalt arveavgift til Spania blir man m.a.o. fritatt fra å betale arveavgift i Norge.

 

Videre er fast eiendom beliggende i utlandet fritatt for arveavgift i Norge når det blir godtgjort at arveavgift er svart til det land der eiendommen befinner seg.

 

Dog skal det alltid betales arveavgift til Norge av fast eiendom beliggende i Norge. Det samme gjelder for selskaper.

 

2.      Når skal det betales arveavgift til Spania?

 

I motsetning til norsk rett er arvemottakers bosted avgjørende for dette spørsmål. Dersom arvemottakerne er skattemessig bosatt i Spania, men avdøde var bosatt i Norge skal det betales arveavgift til Spania av alt man arver etter avdøde (uavhengig av hvor formuen befinner seg). I motsetning til i Norge er ektefeller ikke unntatt fra arveavgift.

 

Eks 1: Nordmann flytter til Spania med familie. Han har barn og ektefelle. Mannen dør og spørsmålet blir hvordan arveavgiften skal beregnes. Både barna og ektefellen må betale arveavgift til Spania etter spanske satser.

 

Eks. 2: Nordmann bosatt i Norge, barn i Spania. Personen bosatt i Norge ønsker å gi forskudd på arv til barna. Forskudd på arv eksisterer ikke i Spania og forskudd på arv slik vi kjenner det fra Norge vil bli sett på som en gave og det påløper arveavgift. I disse tilfeller får man ikke standardfradraget som man får ved arv.

 

Uansett om arvingenes bosted var i Norge eller Spania skal det alltid betales arveavgift til Spania av formue som befinner seg i Spania (eiendom, bil, bankkonto etc)

 

3.      Den spanske arveavgiften, sml. arveavgift Norge

 

Arvereglene er forskjellige i ulike regioner i Spania. Baskerland er for eksempel fritatt fra betaling av arveavgift. Vi tar her for oss de generelle reglene, samt spesiallovgivning for Andalucia.

 

Spansk lov fastsetter at arveavgift skal betales til Spania for eiendeler som befinner seg i Spania uavhengig av avdødes bosted og nasjonalitet. Den spanske arveavgiften ligger noe høyere enn den norske. I Norge ligger arveavgiften på mellom 10 og 30 %, mens prosentsatsen i Spania begynner på 7,65 % og kan teoretisk komme opp i godt over 30 %. Normalt ligger den spanske arveavgiften imidlertid på rundt 20-30 % av arvemassens verdi. 

 

I Spania gis det på tilsvarende måte som i Norge fradrag i arveavgiften for visse arvinger. Livsarvinger i nedstigende linje, yngre enn 21 år kan reduserer beregningsgrunnlaget med 15.956, 87 € pr. arving og i tillegg 3.990, 72 € for hvert år arvingen er yngre enn 21 år. Ektefelle gis også et fradrag på 15.956, 87 €.

 

Arveavgiften skal betales innen 6 måneder fra dødsfallet.

 

Det er fremlagt ulike forslag for å redusere arveavgiften i Spania. Ett av forslagene går bla. ut på at arveavgiften skal falle bort dersom arvingen er avdødes barn og barnet er under 21 år. Denne debatten har pågått en stund og det er uvisst om og når forslaget blir vedtatt.

 

Den 3. juni 2008 ble det vedtatt en ny spesiallov for Andalucía som fastsetter at arvinger i opp- og nedstigende linje blir fritatt fra betaling av arveavgift dersom følgende forutsetninger er oppfylt (lovteknisk sett gis det en reduksjon på 100 %):

 

1.     Både arvelater og arving var bosatt i Spania på dødsfallstidspunktet

2.      Arveavgiftsgrunnlaget er mindre enn 175.000 €

3.      Arvemottaker har en formue som er mindre enn 402.678, 11 €

 

 

Vårt advokatfirma har bred erfaring innenfor arvesaker.

Ved spørsmål kontakt Agnete Dale på e-mail adresse:

dale@lawfirminspain.com

 

Webside: http://www.lawfirminspain.com 

 

.

Reklamer