Posts Tagged ‘arveskifte Spania’

Arveskifte i Spania

mai 7, 2009

Vi vil i denne fremstillingen gi en oversikt over den praktiske gjennomføringen av arveskifter i Spania, hvilket lands rett skiftet baseres på og til hvilket land man betaler arveavgift. Vi vil også se på særlige problemer i forbindelse med norske uskifteregler i Spania.

Dersom avdøde hadde sitt siste bosted i Spania skal det gjennomføres et internasjonalt arveskifte, dvs. skiftet i Spania vil omfatte alle avdødes eiendeler uansett hvor de befinner seg i verden. Var avdødes siste bosted i Norge skal det kun gjennomføres et såkalt hjelpeskifte i Spania, dvs. det gjennomføres ett skifte i Norge av eiendelene avdøde etterlater seg i Norge og ett skifte i Spania av eiendelene som befinner seg i Spania.

1. Legges spanske eller norske arveregler til grunn for arveskiftet i Spania?

Dette spørsmålet avgjøres ut i fra norsk og spansk internasjonal internrett. Norsk lov regulerer ikke spørsmålet direkte, men det er et klart grunnleggende prinsipp i norsk rett at det er person etterlater seg skal fordeles etter loven i det land hvor han ved sin død hadde fast bosted. Statsborgerskap og hvor eiendelene befinner seg er ikke relevant i denne sammenheng.

Iht. spansk rett stiller dette seg annerledes. Den spanske sivillovboken art. 9 nr. 8, 1. pkt. fastslår at det en person etterlater seg skal fordeles etter loven i det land hvor han på dødstidspunktet var statsborger, uavhengig av formuens art og hvor formuen befinner seg.

Hvilket lands rett skal legges til grunn dersom avdøde var norsk og hadde sitt siste bosted i Spania?

Å gi et fullgodt svar på spørsmålet krever en omfattende juridisk drøftelse basert på norske og spanske lovbestemmelser og rettspraksis og vi nøyer oss derfor med å konstatere at norsk arverett som hovedregel legges til grunn.

2. Særlige problemstillinger ift. uskiftet bo i Spania.

At norske arveregler legges til grunn innebærer at reglene om pliktdelsarv, ektefelles arverett, uskiftet bo etc. kommer til anvendelse ved skifteoppgjøret i Spania. Gjenlevende ektefelle har således rett til å sitte i uskiftet bo med boligen i Spania. Problemet er imidlertid at uskiftet bo ikke eksisterer i Spania.  Spanske myndigheter tilnærmer seg uskifteordningen ved å gi gjenlevende ektefelle eiendomsretten til avdødes halvdel. Dette er imidlertid langt fra et fullgodt alternativ da gjenlevende ektefelle må betale arveavgift på avdødes andel av boligen. Videre må en slik overføring ikke krenke pliktdelsarven til øvrige arvinger etter førstavdøde. I Spania er en slik ordning i realiteten arv fra førstavdøde til lengstlevende, mens det i Norge kun er en disposisjonsrett slik at lengstlevende kan fortsette å bo i den felles bolig uten samtykke fra livsarvingene.

Mht. arveavgift er det mest hensiktsmessig at barna overtar eiendomsretten til førstavdøde. På den måten unngår man at gjenlevende først betaler arveavgift på avdødes andel og at barna deretter må betale arveavgift av hele eiendommens verdi når lengstlevende faller bort. Livsarvingene og gjenlevende ektefelle kan imidlertid bli enig om at lengstlevende gis en bruksrett til boligen selv om eiendomsretten formelt overføres til barna. Evt. at gjenlevende gis rett til å bo i boligen uten at det etableres en formell bruksrett. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at det også må betales arveavgift av bruksrett, men denne ligger vesentlig lavere enn arveavgift på eiendomsrett.

3. Innsamling av dokumentasjon og kvalitetssikring av eiendommen.

Før skiftet kan undertegnes hos en Notar i Spania må det innhentes diverse dokumentasjon, bla. dødsfallsattest fra Byfogden i Norge, skifteattest dersom det er gjennomført skifte i Norge, kopi av skjøte på eiendommen, siste eiendomsskattkvittering (IBI på spansk).  Videre må arvingene ta sertifiserte passkopier, fullmakt til advokat må undertegnes enten hos Notar i Spania eller hos Byfogden i Norge (fullmakten skal være på spansk og utarbeides av advokat i Spania).

På bakgrunn av skjøtet bør din advokat innhente en tinglysningsattest på eiendommen for å undersøke hvorvidt det er heftelser på eiendommen som arvingene ikke kjenner til. Alle heftelser fremgår imidlertid ikke av tinglysningsattesten. Det kan derfor være greit å sjekke at eiendomsskatt er betalt for alle foregående år ved å henvende seg til kommunen der eiendommen er beliggende. Dersom det viser seg å hvile ubetalte eiendomsskatter på eiendommen er det ryddigst å betale disse før gjennomføringen av skiftet. I motsatt fall vil de ubetalte regningene hvile som heftelser på eiendommen.

4. Gjennomføring av arveskifte i Spania.

Arveskifter i Spania gjennomføres hos en Notar. Hos Notaren foretas også eiendomstransaksjoner, opprettelse av testamenter, pantelån etc.

Det finnes mange Notarkontorer i hver by i Spania og arveskiftet kan gjennomføres ved et hvilket som helst Notarkontor i Spania. Det er m.a.o. uten betydning at skiftet gjennomføres et annet sted enn der eiendommen er beliggende, eller et annet sted enn der evt. testamente ble opprettet. Eiendommen kan for eksempel være beliggende i Bilbao, mens arveskiftet gjennomføres i Malaga. Det er heller ikke nødvendig at arvingene kommer til Spania dersom de er bosatt i et annet land. Man utsteder istedet en detaljert fullmakt (utarbeides av en advokat) slik at advokaten kan foreta alt det nødvendige i Spania i forbindelse med arveskiftet (eks. undertegning av skiftet, betaling av arveavgiften, innskriving i eiendomsregisteret).

5. Betaling av arveavgift

Hovedregelen iht. norsk arveavgiftslov er at arveavgift skal betales til Norge dersom arvelater ved sin død var bosatt i Norge eller var norsk statsborger. Unntak gjelder imidlertid dersom eiendommen ligger i utlandet og det godtgjøres at arveavgift er betalt til landet hvor eiendommen er beliggende. Ved arv i Spania plikter arvingene å betale arveavgift til Spania og arvingene blir dermed fritatt for arveavgift i Norge.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER: Dersom du har rett på arv i Spania, sørg for at det faktisk er en jurist/advokat som gjennomfører arveskiftet. Å engasjere et advokatfirma til å gjennomføre arveskiftet innebærer ikke nødvendigvis at det er en advokat som tar saken. Etter vår oppfatning bør alle saker som baseres på juss (eks. arveskifter, testamenter, kjøp/salg av eiendom) behandles av personer som har en cand.jur-grad. Ved vårt advokatfirma behandles alle saker av advokater og samtlige av våre advokater har bred kompetanse innen arverettslige spørsmål.  Artikkelforfatter er både norsk jurist og spansk advokat. Kontakt Agnete Dale: dale@lawfirminspain.com / + 34 607 659 906

Reklamer

Arveplanlegging

januar 13, 2009

1.      Opprettelse av spansk testamente som ledd i arveplanlegging

 

Arveavgiftens størrelse er i utgangspunktet den samme uavhengig av om det er opprettet testamente eller ikke.

 

Spansk testamente opprettes vanligvis for å gi gjenlevende ektefelle en livsvarig bruksrett til avdødes eiendeler i testamente, mens eiendomsretten til avdødes andel går direkte til livsarvingene. Årsaken til at mange velger en slik løsning er at uskifteinstituttet slik vi kjenner det fra Norge ikke eksisterer i Spania. Gjenlevende gis som et alternativ en bruksrett til avdødes halvpart og har eiendomsrett til den andre halvparten. På denne måten unngår man at førstavdødes andel først arves av gjenlevende ektefelle og deretter av barna, m.a.o. sparer man arveavgift i ett ledd. Riktignok må det betales arveavgift også av bruksrett, men avgiften ligger i disse tilfeller vesentlig lavere. Bruksretten gjøres normalt eksklusiv ved at eier må avstå fra en tilsvarende bruk av eiendommen. Bruksrett til eiendommen innebærer at eiendommen ikke kan selges uten bruksrettshavers samtykke. Det er videre viktig å være klar over at bruksrettshaver er avhengig av barnas samtykke ved visse disposisjoner, for eksempel ved opptak av lån på eiendommen.

 

2.      Opptak av pantelån som ledd i arveplanlegging

 

Ved beregning av arveavgift legges nettoverdien av en eiendom til grunn. Opptak av pantelån eller ”equity release” kan dermed fungere som et virkemiddel for å redusere arveavgiften. Ideelt sett investerer man i aksjer eller lignende i et annet land og betjener lånet med avkastningen av denne investeringen.

 

Vi ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på visse forhold i denne sammenheng:

 

(i)                  Det knytter seg relativt store kostnader til opptak av pantelån i Spania.

 

For det første er etableringskostnadene større enn i Norge; det utløses 1 % stempelavgift som beregnes av pantelånets totale ansvar (dvs. hovedstol + renter + forsinkelsesrenter). Avhengig av størrelsen på renter/forsinkelsesrenter og lånets løpetid vil stempelavgiften normalt ligge på minimum 2 % av lånets hovedstol. Eiendommen må takseres og takstkostnadene beløper seg normalt til mellom 400-700 €. Videre påløper Notarutgifter, avgift til Eiendomsregisteret og advokatutgifter.

 

(ii)                Lånets løpetid er normalt 15-20 år, og maks. nedbetalingstid er 30 år.

 

Det er således stor sannsynlighet for at lånet er helt eller delvis nedbetalt når arveavgiften skal betales. Man kan imidlertid oppnå avdragsfrihet de første 10 år med enkelte banker.

 

(iii)               Spanske myndigheter kan foreta gjennomskjæring dersom hovedformålet med opptak av pantelån er å redusere nettoverdien på eiendommen slik at arveavgiften blir lavere.

 

I den forbindelse foretar myndighetene en totalvurdering av disposisjonen hvor spesielt formålet blir tillagt stor vekt (i den grad formålet kan bringes på det rene). F.eks. kan gjennomskjæring bli resultatet dersom man er alvorlig syk og belåner eiendommen på nytt.

 

(iv)              Arveavgiften flyttes til et annet land.

 

Dersom kapitalen som frigjøres ved låneopptaker transporteres til Norge skal det betales arveavgift i Norge. Det vil imidlertid være en fordel å bli avgiftspliktig til Norge for disse midlene da arveavgiften er lavere i Norge enn i Spania. Plasserer man midlene i et land hvor arveavgiften er lavere enn i Norge kan man redusere avgiften ytterligere. For at arveavgiften skal ”forflyttes” til et annet land er det imidlertid et krav etter norsk lov at arvelater var bosatt i dette landet, jfr. norsk arveavgiftslov § 1, 2. ledd. Plasserer man f.eks. midlene i et fond i Luxemburg blir arvingene kun fritatt fra avgiftsplikt i Norge dersom arvelater ved sin død var fast bosatt i Luxemburg.

 

 

3.      Vil det redusere arveavgiften at man setter barna i skjøtet når eiendommen kjøpes?

 

Dersom barna settes inn som eiere allerede ved ervervet av eiendommen oppnår man den fordelen at det ikke skal betales arveavgift når du selv faller fra. Det er imidlertid viktig å være klar over at det er nødvendig med overformynderiets samtykke dersom barnet er under 18 år og eiendommen senere skal selges. Videre kan det tenkes at du på sikt ønsker å bli resident i Spania, og at barna ikke er interessert i det. Residenter i Spania over 65 år betaler ikke gevinstbeskatning og heller ikke dersom man selger boligen og reinvesterer i en ny primær bolig i Spania. Dersom du har planer om å bli resident i Spania kan det dermed være fordelaktig at du selv står oppført som eier av boligen.

 

I utgangspunktet vil det faktum å sette barna i skjøtet være en gave fra foreldre til barn og det påløper arveavgift. Ved gavetransaksjoner gis det ikke et standardfradrag på ca. 16.000 € pr. person slik tilfellet er ved arv. Dersom både du og barna er bosatt i Norge kan det imidlertid gis en gave i Norge tilsvarende beløpet man skal kjøpe eiendom for. På denne måten betales arveavgiften i Norge i stedet for i Spania. Et annet alternativ for å avhjelpe en slik situasjon er å opprette en låneavtale mellom foreldre og barn slik at transaksjonen blir betraktet som et låneforhold og ikke en gave.

 

 

4.      Avslag på arv for å redusere arveavgift.

 

I Spania gis det i utgangspunktet et fradrag i arveavgiften på 15.956, 87 € for livsarvinger og ektefelle. I tillegg kan livsarvinger i nedstigende linje, yngre enn 21 år redusere beregningsgrunnlaget med 15.956, 87 € pr. arving, og i tillegg 3.990, 72 € for hvert år arvingen er yngre enn 21 år. Maksimumsfradraget pr. arving er ca. 48.000 €.

 

Et alternativ for å redusere arveavgiften kan således være å gi avslag på falt arv. Det er norsk rett som legges til grunn for arveoppgjøret og etter norsk arvelovs § 74 er det adgang til å gi avslag på falt arv helt eller delvis. Når en arving gir avslag på arv, strykes han av arvetavlen og arvl. § 74 bestemmer at arven da skal ”gå som om arvingen var død før arven falt”. Har den arvingen som gir avslag livsarvinger, vil de tre inn som arvinger og hvert av de mindreårige barna kan få et fradrag på opptil 48.000 € pr. barn avhengig av barnas alder på dødsfallstidspunktet. I denne forbindelse er det viktig å være klar over at dersom barna er under 18 år og eiendommen skal selges må man ha samtykke fra Overformynderiet i Norge. Dersom barna er bosatt i Spania må i tillegg myndighetene i Spania gi samtykke til salg. Prosessen i Spania er mer tidkrevende og komplisert enn i Norge.

 

Våre advokater har lang erfaring innenfor arveplanlegging, herunder representasjon av lånekunder ved etablering av pantelån i Spania. Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt Agnete Dale på e-mail: dale@lawfirminspain.com.

 

Webside: www.lawfirminspain.com