Posts Tagged ‘advokatkontoret Lawfirminspain Marbella’

Arveskifte i Spania

mai 7, 2009

Vi vil i denne fremstillingen gi en oversikt over den praktiske gjennomføringen av arveskifter i Spania, hvilket lands rett skiftet baseres på og til hvilket land man betaler arveavgift. Vi vil også se på særlige problemer i forbindelse med norske uskifteregler i Spania.

Dersom avdøde hadde sitt siste bosted i Spania skal det gjennomføres et internasjonalt arveskifte, dvs. skiftet i Spania vil omfatte alle avdødes eiendeler uansett hvor de befinner seg i verden. Var avdødes siste bosted i Norge skal det kun gjennomføres et såkalt hjelpeskifte i Spania, dvs. det gjennomføres ett skifte i Norge av eiendelene avdøde etterlater seg i Norge og ett skifte i Spania av eiendelene som befinner seg i Spania.

1. Legges spanske eller norske arveregler til grunn for arveskiftet i Spania?

Dette spørsmålet avgjøres ut i fra norsk og spansk internasjonal internrett. Norsk lov regulerer ikke spørsmålet direkte, men det er et klart grunnleggende prinsipp i norsk rett at det er person etterlater seg skal fordeles etter loven i det land hvor han ved sin død hadde fast bosted. Statsborgerskap og hvor eiendelene befinner seg er ikke relevant i denne sammenheng.

Iht. spansk rett stiller dette seg annerledes. Den spanske sivillovboken art. 9 nr. 8, 1. pkt. fastslår at det en person etterlater seg skal fordeles etter loven i det land hvor han på dødstidspunktet var statsborger, uavhengig av formuens art og hvor formuen befinner seg.

Hvilket lands rett skal legges til grunn dersom avdøde var norsk og hadde sitt siste bosted i Spania?

Å gi et fullgodt svar på spørsmålet krever en omfattende juridisk drøftelse basert på norske og spanske lovbestemmelser og rettspraksis og vi nøyer oss derfor med å konstatere at norsk arverett som hovedregel legges til grunn.

2. Særlige problemstillinger ift. uskiftet bo i Spania.

At norske arveregler legges til grunn innebærer at reglene om pliktdelsarv, ektefelles arverett, uskiftet bo etc. kommer til anvendelse ved skifteoppgjøret i Spania. Gjenlevende ektefelle har således rett til å sitte i uskiftet bo med boligen i Spania. Problemet er imidlertid at uskiftet bo ikke eksisterer i Spania.  Spanske myndigheter tilnærmer seg uskifteordningen ved å gi gjenlevende ektefelle eiendomsretten til avdødes halvdel. Dette er imidlertid langt fra et fullgodt alternativ da gjenlevende ektefelle må betale arveavgift på avdødes andel av boligen. Videre må en slik overføring ikke krenke pliktdelsarven til øvrige arvinger etter førstavdøde. I Spania er en slik ordning i realiteten arv fra førstavdøde til lengstlevende, mens det i Norge kun er en disposisjonsrett slik at lengstlevende kan fortsette å bo i den felles bolig uten samtykke fra livsarvingene.

Mht. arveavgift er det mest hensiktsmessig at barna overtar eiendomsretten til førstavdøde. På den måten unngår man at gjenlevende først betaler arveavgift på avdødes andel og at barna deretter må betale arveavgift av hele eiendommens verdi når lengstlevende faller bort. Livsarvingene og gjenlevende ektefelle kan imidlertid bli enig om at lengstlevende gis en bruksrett til boligen selv om eiendomsretten formelt overføres til barna. Evt. at gjenlevende gis rett til å bo i boligen uten at det etableres en formell bruksrett. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at det også må betales arveavgift av bruksrett, men denne ligger vesentlig lavere enn arveavgift på eiendomsrett.

3. Innsamling av dokumentasjon og kvalitetssikring av eiendommen.

Før skiftet kan undertegnes hos en Notar i Spania må det innhentes diverse dokumentasjon, bla. dødsfallsattest fra Byfogden i Norge, skifteattest dersom det er gjennomført skifte i Norge, kopi av skjøte på eiendommen, siste eiendomsskattkvittering (IBI på spansk).  Videre må arvingene ta sertifiserte passkopier, fullmakt til advokat må undertegnes enten hos Notar i Spania eller hos Byfogden i Norge (fullmakten skal være på spansk og utarbeides av advokat i Spania).

På bakgrunn av skjøtet bør din advokat innhente en tinglysningsattest på eiendommen for å undersøke hvorvidt det er heftelser på eiendommen som arvingene ikke kjenner til. Alle heftelser fremgår imidlertid ikke av tinglysningsattesten. Det kan derfor være greit å sjekke at eiendomsskatt er betalt for alle foregående år ved å henvende seg til kommunen der eiendommen er beliggende. Dersom det viser seg å hvile ubetalte eiendomsskatter på eiendommen er det ryddigst å betale disse før gjennomføringen av skiftet. I motsatt fall vil de ubetalte regningene hvile som heftelser på eiendommen.

4. Gjennomføring av arveskifte i Spania.

Arveskifter i Spania gjennomføres hos en Notar. Hos Notaren foretas også eiendomstransaksjoner, opprettelse av testamenter, pantelån etc.

Det finnes mange Notarkontorer i hver by i Spania og arveskiftet kan gjennomføres ved et hvilket som helst Notarkontor i Spania. Det er m.a.o. uten betydning at skiftet gjennomføres et annet sted enn der eiendommen er beliggende, eller et annet sted enn der evt. testamente ble opprettet. Eiendommen kan for eksempel være beliggende i Bilbao, mens arveskiftet gjennomføres i Malaga. Det er heller ikke nødvendig at arvingene kommer til Spania dersom de er bosatt i et annet land. Man utsteder istedet en detaljert fullmakt (utarbeides av en advokat) slik at advokaten kan foreta alt det nødvendige i Spania i forbindelse med arveskiftet (eks. undertegning av skiftet, betaling av arveavgiften, innskriving i eiendomsregisteret).

5. Betaling av arveavgift

Hovedregelen iht. norsk arveavgiftslov er at arveavgift skal betales til Norge dersom arvelater ved sin død var bosatt i Norge eller var norsk statsborger. Unntak gjelder imidlertid dersom eiendommen ligger i utlandet og det godtgjøres at arveavgift er betalt til landet hvor eiendommen er beliggende. Ved arv i Spania plikter arvingene å betale arveavgift til Spania og arvingene blir dermed fritatt for arveavgift i Norge.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER: Dersom du har rett på arv i Spania, sørg for at det faktisk er en jurist/advokat som gjennomfører arveskiftet. Å engasjere et advokatfirma til å gjennomføre arveskiftet innebærer ikke nødvendigvis at det er en advokat som tar saken. Etter vår oppfatning bør alle saker som baseres på juss (eks. arveskifter, testamenter, kjøp/salg av eiendom) behandles av personer som har en cand.jur-grad. Ved vårt advokatfirma behandles alle saker av advokater og samtlige av våre advokater har bred kompetanse innen arverettslige spørsmål.  Artikkelforfatter er både norsk jurist og spansk advokat. Kontakt Agnete Dale: dale@lawfirminspain.com / + 34 607 659 906

Reklamer