Posts Tagged ‘advokatbistand Spania’

Arveplanlegging

januar 13, 2009

1.      Opprettelse av spansk testamente som ledd i arveplanlegging

 

Arveavgiftens størrelse er i utgangspunktet den samme uavhengig av om det er opprettet testamente eller ikke.

 

Spansk testamente opprettes vanligvis for å gi gjenlevende ektefelle en livsvarig bruksrett til avdødes eiendeler i testamente, mens eiendomsretten til avdødes andel går direkte til livsarvingene. Årsaken til at mange velger en slik løsning er at uskifteinstituttet slik vi kjenner det fra Norge ikke eksisterer i Spania. Gjenlevende gis som et alternativ en bruksrett til avdødes halvpart og har eiendomsrett til den andre halvparten. På denne måten unngår man at førstavdødes andel først arves av gjenlevende ektefelle og deretter av barna, m.a.o. sparer man arveavgift i ett ledd. Riktignok må det betales arveavgift også av bruksrett, men avgiften ligger i disse tilfeller vesentlig lavere. Bruksretten gjøres normalt eksklusiv ved at eier må avstå fra en tilsvarende bruk av eiendommen. Bruksrett til eiendommen innebærer at eiendommen ikke kan selges uten bruksrettshavers samtykke. Det er videre viktig å være klar over at bruksrettshaver er avhengig av barnas samtykke ved visse disposisjoner, for eksempel ved opptak av lån på eiendommen.

 

2.      Opptak av pantelån som ledd i arveplanlegging

 

Ved beregning av arveavgift legges nettoverdien av en eiendom til grunn. Opptak av pantelån eller ”equity release” kan dermed fungere som et virkemiddel for å redusere arveavgiften. Ideelt sett investerer man i aksjer eller lignende i et annet land og betjener lånet med avkastningen av denne investeringen.

 

Vi ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på visse forhold i denne sammenheng:

 

(i)                  Det knytter seg relativt store kostnader til opptak av pantelån i Spania.

 

For det første er etableringskostnadene større enn i Norge; det utløses 1 % stempelavgift som beregnes av pantelånets totale ansvar (dvs. hovedstol + renter + forsinkelsesrenter). Avhengig av størrelsen på renter/forsinkelsesrenter og lånets løpetid vil stempelavgiften normalt ligge på minimum 2 % av lånets hovedstol. Eiendommen må takseres og takstkostnadene beløper seg normalt til mellom 400-700 €. Videre påløper Notarutgifter, avgift til Eiendomsregisteret og advokatutgifter.

 

(ii)                Lånets løpetid er normalt 15-20 år, og maks. nedbetalingstid er 30 år.

 

Det er således stor sannsynlighet for at lånet er helt eller delvis nedbetalt når arveavgiften skal betales. Man kan imidlertid oppnå avdragsfrihet de første 10 år med enkelte banker.

 

(iii)               Spanske myndigheter kan foreta gjennomskjæring dersom hovedformålet med opptak av pantelån er å redusere nettoverdien på eiendommen slik at arveavgiften blir lavere.

 

I den forbindelse foretar myndighetene en totalvurdering av disposisjonen hvor spesielt formålet blir tillagt stor vekt (i den grad formålet kan bringes på det rene). F.eks. kan gjennomskjæring bli resultatet dersom man er alvorlig syk og belåner eiendommen på nytt.

 

(iv)              Arveavgiften flyttes til et annet land.

 

Dersom kapitalen som frigjøres ved låneopptaker transporteres til Norge skal det betales arveavgift i Norge. Det vil imidlertid være en fordel å bli avgiftspliktig til Norge for disse midlene da arveavgiften er lavere i Norge enn i Spania. Plasserer man midlene i et land hvor arveavgiften er lavere enn i Norge kan man redusere avgiften ytterligere. For at arveavgiften skal ”forflyttes” til et annet land er det imidlertid et krav etter norsk lov at arvelater var bosatt i dette landet, jfr. norsk arveavgiftslov § 1, 2. ledd. Plasserer man f.eks. midlene i et fond i Luxemburg blir arvingene kun fritatt fra avgiftsplikt i Norge dersom arvelater ved sin død var fast bosatt i Luxemburg.

 

 

3.      Vil det redusere arveavgiften at man setter barna i skjøtet når eiendommen kjøpes?

 

Dersom barna settes inn som eiere allerede ved ervervet av eiendommen oppnår man den fordelen at det ikke skal betales arveavgift når du selv faller fra. Det er imidlertid viktig å være klar over at det er nødvendig med overformynderiets samtykke dersom barnet er under 18 år og eiendommen senere skal selges. Videre kan det tenkes at du på sikt ønsker å bli resident i Spania, og at barna ikke er interessert i det. Residenter i Spania over 65 år betaler ikke gevinstbeskatning og heller ikke dersom man selger boligen og reinvesterer i en ny primær bolig i Spania. Dersom du har planer om å bli resident i Spania kan det dermed være fordelaktig at du selv står oppført som eier av boligen.

 

I utgangspunktet vil det faktum å sette barna i skjøtet være en gave fra foreldre til barn og det påløper arveavgift. Ved gavetransaksjoner gis det ikke et standardfradrag på ca. 16.000 € pr. person slik tilfellet er ved arv. Dersom både du og barna er bosatt i Norge kan det imidlertid gis en gave i Norge tilsvarende beløpet man skal kjøpe eiendom for. På denne måten betales arveavgiften i Norge i stedet for i Spania. Et annet alternativ for å avhjelpe en slik situasjon er å opprette en låneavtale mellom foreldre og barn slik at transaksjonen blir betraktet som et låneforhold og ikke en gave.

 

 

4.      Avslag på arv for å redusere arveavgift.

 

I Spania gis det i utgangspunktet et fradrag i arveavgiften på 15.956, 87 € for livsarvinger og ektefelle. I tillegg kan livsarvinger i nedstigende linje, yngre enn 21 år redusere beregningsgrunnlaget med 15.956, 87 € pr. arving, og i tillegg 3.990, 72 € for hvert år arvingen er yngre enn 21 år. Maksimumsfradraget pr. arving er ca. 48.000 €.

 

Et alternativ for å redusere arveavgiften kan således være å gi avslag på falt arv. Det er norsk rett som legges til grunn for arveoppgjøret og etter norsk arvelovs § 74 er det adgang til å gi avslag på falt arv helt eller delvis. Når en arving gir avslag på arv, strykes han av arvetavlen og arvl. § 74 bestemmer at arven da skal ”gå som om arvingen var død før arven falt”. Har den arvingen som gir avslag livsarvinger, vil de tre inn som arvinger og hvert av de mindreårige barna kan få et fradrag på opptil 48.000 € pr. barn avhengig av barnas alder på dødsfallstidspunktet. I denne forbindelse er det viktig å være klar over at dersom barna er under 18 år og eiendommen skal selges må man ha samtykke fra Overformynderiet i Norge. Dersom barna er bosatt i Spania må i tillegg myndighetene i Spania gi samtykke til salg. Prosessen i Spania er mer tidkrevende og komplisert enn i Norge.

 

Våre advokater har lang erfaring innenfor arveplanlegging, herunder representasjon av lånekunder ved etablering av pantelån i Spania. Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt Agnete Dale på e-mail: dale@lawfirminspain.com.

 

Webside: www.lawfirminspain.com

Reklamer